Metoder og teknologier for beslutningsstøtte i ulykkessituasjoner

Beslutningsstøtte er teknologier og metoder for å hjelpe mennesker å ta beslutninger. Slik støtte er spesielt egnet i situasjoner hvor informasjonsgrunnlaget er omfattende og utfallet av beslutningen er usikkert. Beslutningsstøttesystemer omfatter teknologi for å samle inn, bearbeide og sammenstille informasjon fra ulike kilder og framstille den på en måte som gjør at mennesker kan nyttiggjøre seg den, samt regler for å foreta prediksjoner basert på denne informasjonen. Håndtering av krisesituasjoner, slik som snøskred eller skogbrann er typiske situasjoner hvor informasjonsgrunnlaget er omfattende, informasjonen kan være vanskelig tilgjengelig og utfallet av beslutningene er usikre. Akutte ulykkessituasjoner karakteriseres av høy usikkerhet kombinert med behov for rask og pålitelig handling. Operative ledere i ulykkessituasjoner må samle inn relevant informasjon fra ulike kilder og fatte de riktige beslutningene basert på denne informasjonen, egne erfaringer og informasjon fra åstedet. Eksempler på relevante ulykkessituasjoner er: (1) Søk- og redningsaksjon i forbindelse med skredulykke hvor operasjonsleder må avgjøre om det er trygt å gå inn i skredområdet. Beslutningen baseres på tilgjengelig åstedsinformasjon og operasjonslederens egne erfaringer. (2) En eksplosjon på en kjemisk fabrikk hvor utrykningspersonell som ankommer åstedet må samle inn og bearbeide informasjon fra mange ulike kilder, slik som befolkningsregisteret, meteorologiske data og offentlig transport. For å effektivisere og forbedre kvaliteten på beslutningsprosessen trengs det metoder og verktøy som gjør det mulig å forutsi informasjonsbehov og potensielle risikoer i ulykkessituasjoner.

Dette seminaret presenterer ulike metoder og teknologier for beslutningsstøtte i ulykkessituasjoner. Vi ønsker å stimulere til diskusjon og utveksling av nyttig kunnskap og erfaring rundt temaet.

Program

Påmelding

Kontaktinformasjon

Oppdatert: 31. januar 2018